Kiedy procedura jednodniowa zamiast hospitalizacji

NFZ konsekwentnie odmawia zapłaty za zabiegi wykonywane w ramach procedur jednodniowych. Podczas przeprowadzanych kontroli kwestionowana jest także zasadność już rozliczonych świadczeń, czego finansowym efektem jest żądanie zwrotu przez NFZ przekazanych już środków oraz zapłaty kar umownych.

Podstawą takich roszczeń jest § 28 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przez oddział wojewódzki funduszu przekazania świadczeniodawcy nienależnych środków finansowych kwota przekazanych środków podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania funduszu do ich zwrotu. Z kolei w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, NFZ może dochodzić dodatkowo kary umownej przewidzianej zawartą umową na mocy § 29 wymienionego rozporządzenia.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Zarządzanie placówką medyczną
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Zarządzanie placówką medyczną

ZOBACZ OFERTĘ