WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2016 r. określona grupa pielęgniarek i położnych będzie mogła wystawiać recepty na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydawać zlecenia i recepty na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne.

czytaj więcej »

Wejście w życie nowych przepisów dotyczących badań lekarskich i psychologicznych kierowców zrodziło pytanie o potrzebę natychmiastowej zmiany cen za te usługi w umowach zawartych przez świadczeniodawców pod rządami poprzednich aktów wykonawczych.

czytaj więcej »

Sztywne wyznaczanie granic przyjęć pacjentów jest bardzo niepraktycznym rozwiązaniem, które będzie szkodzić samym pacjentom. Wydaje się, że NFZ zbyt daleko ingeruje w działanie podmiotów leczniczych w tym zakresie.

czytaj więcej »

Rozmowa z BARTOSZEM STEMPLEWSKIM, dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej i Szpitala Powiatowego w Pińczowie

czytaj więcej »

Wprowadzenie możliwości wystawiania recept z dłuższym terminem ważności powinno w znaczący sposób ograniczyć kolejki pacjentów oczekujących na wizytę u lekarza, przez co wzrośnie również komfort pracy lekarzy.

czytaj więcej »

W dyskusji na temat funkcjonowania różnego rodzaju rozwiązań w ochronie zdrowia, dostępności do usług opieki zdrowotnej oraz ich jakości łatwe wydaje się określenie kosztów funkcjonowania systemu czy konkretnego podmiotu leczniczego. Ocena i porównanie jakości udzielanych świadczeń są natomiast bardzo złożonym, a czasami wręcz trudnym do wykonania procesem.

czytaj więcej »

Wyniki badań, fizycznie, jako dokument należą do świadczeniodawcy, co nie upoważnia do odmowy ich udostępnienia na żądanie pacjenta.

czytaj więcej »

Najpóźniej do października 2018 roku placówki medyczne mające wdrożony i certyfikowany system wg ISO 14001:2004 będą zobligowane do dostosowania go do nowych wymagań stawianych przez normę ISO 14001:2015.

czytaj więcej »

Dokumentacja medyczna powinna być szczególnie chroniona przez świadczeniodawcę. Zawiera bowiem nie tylko wrażliwe dane osobowe pacjentów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ale stanowi także podstawę rozliczenia udzielanych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

czytaj więcej »

Podmioty lecznicze działające w formie spółek kapitałowych mogą udzielać świadczeń odpłatnie, nawet jeśli zawarły kontrakt z NFZ. SPZOZ lub jednostki budżetowe mają takie prawo tylko w sytuacji, gdy nie są to świadczenia gwarantowane.

czytaj więcej »

Pacjent w treści upoważnienia może zastrzec, że nie życzy sobie ujawniania dokumentacji medycznej lub jej części. Zakres dokumentacji, do którego dostęp będzie miała osoba upoważniona, zależy od woli pacjenta.

czytaj więcej »

W przyszłym roku Instytut Matki i Dziecka nie będzie przekazywał danych dotyczących sprawozdania z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Tak stanowi nowe rozporządzenie określające program badań statystycznych statystki publicznej na rok 2015.

czytaj więcej »

NFZ zakwestionował sposób wystawiania recept i stwierdził braki w dokumentacji medycznej – tak wynika z kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonej w II kwartale 2014 roku.

czytaj więcej »

Przewidywane wydatki publiczne na ochronę zdrowia wyniosą w 2020 roku 120,2 mld zł. Tak wynika z dokumentu „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne” przyjętego przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju.

czytaj więcej »

wiper-pixel