WYDANIE ONLINE

Oceniając oferty świadczeniodawców, komisja kieruje się określonymi kryteriami, przeliczając je na określoną liczbę punktów. Oferta uzyskująca najwięcej punktów wygrywa i z podmiotem, który ją złożył, powinna zostać zawarta umowa.

czytaj więcej »

Jedynie umowa zawarta w sposób określony przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może stanowić podstawę zaistnienia skorelowanych praw i obowiązków u obu stron umowy.

czytaj więcej »

Rozpoczęcie współpracy z właściwym terytorialnie oddziałem wojewódzkim NFZ wiąże się z koniecznością rejestracji w Portalu Świadczeniodawcy - Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji.

czytaj więcej »

Ustawodawca zastrzegł zamknięty katalog 8 przypadków, w których odrzuca się ofertę w postępowaniu na świadczenia opieki zdrowotnej.

czytaj więcej »

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez NFZ zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego.

czytaj więcej »

Jeżeli placówka stwierdzi, że podczas kontraktowania doszło do naruszenia zasad wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ma prawo do wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia takiego postępowania.

czytaj więcej »

Świadczeniodawca, który zawarł umowę z NFZ, musi wywiązać się z wielu obowiązków, musi m.in. zatrudniać odpowiedni personel, dysponować odpowiednimi pomieszczeniami oraz prowadzić kolejki oczekujących.

czytaj więcej »

Umowa zawarta z funduszem może zawierać zastrzeżenia o karze umownej w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

czytaj więcej »

Jeśli świadczeniodawca wielokrotnie przedstawia nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym dane bądź informacje będące dla oddziału wojewódzkiego funduszu podstawą ustalenia kwoty należności, płatnik może rozwiązać z nim umowę.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Zdrowia, jako podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, jest uprawniony do przeprowadzania kontroli u każdego świadczeniodawcy, z którym została zawarta umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel