WYDANIE ONLINE

Brak zapłaty przez NFZ hamuje rozwój
Odmowa wykonania zabiegu planowego, jak również odległe terminy leczenia, mogą doprowadzić w przyszłości do stanu zagrażającemu bezpośrednio życiu pacjenta, za których leczenie NFZ będzie musiał zapłacić znacznie więcej.

czytaj więcej »

Mimo, że niektóre zabiegi wymagają stosowania obniżonej temperatury, na sali operacyjnej powinna ona wynosić +24°C. W celu zachowania elastyczności w tym zakresie na sali powinny być wdrożone urządzenia pozwalające na regulowanie temperatury.

czytaj więcej »

Mimo że pojęcie zabiegu podwyższonego ryzyka nie doczekało się w polskim prawie definicji, niewątpliwie pisemnej zgody wymagają wszelkie procedury diagnostyki inwazyjnej lub wymagającej użycia środków kontrastujących.

czytaj więcej »

W przypadku konieczności wykonania badania promieniowaniem rentgenowskim, pacjent zawsze musi mieć stosowne skierowanie, a lekarz go przyjmujący, nawet prywatnie, powinien domagać się przedstawienia takiego dokumentu.

czytaj więcej »

Mimo że można sądzić, że z chwilą śmierci ustaje ochrona danych osobowych pacjenta, prawo wglądu w jego dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez tego pacjenta za życia.

czytaj więcej »

W interesie placówki medycznej oraz pracujących w niej lekarzy jest przyjęcie procedury przekazywania pacjentom wyników badań, nawet, jeśli nie będą wykazywać zainteresowania ich odbiorem.

czytaj więcej »

W ratowaniu życia najważniejsza jest szybka diagnostyka i dobra organizacja pracy lekarzy oraz personelu oddziałów ratunkowych. Diagnostykę wspierają nowoczesne urządzenia, a dobrą organizację pracy system triażowy, który w naszym kraju jest coraz chętniej wdrażany w placówkach medycznych.

czytaj więcej »

Zniesienie limitów w onkologii, rozszerzenie możliwości diagnostycznych dla lekarzy POZ i motywowanie specjalistów do przyjmowania nowych pacjentów - m.in. takie zmiany zaproponował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w ramach tzw. pakietu kolejkowego.

czytaj więcej »

Niektóre elementy systemu elektronicznej informacji medycznej powstające w ramach projektu P1 - Internetowe Konto Pacjenta i e-zlecenie. E-recepta i e-skierowanie – zostaną uruchomione już na początku 2015 r.

czytaj więcej »

Młodzi pediatrzy i interniści będą mogli otwierać własne praktyki podstawowej opieki zdrowotnej i podpisywać umowy z NFZ – tak wynika z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą przyjął Sejm i zaakceptowała senacka komisja zdrowia.

czytaj więcej »

Minister zdrowia jako operator programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa ogłosił ograniczony nabór wniosków. Nabór skierowany jest do grupy 156 powiatów.

czytaj więcej »

Wywiad z Adamem Roślewskim, przewodniczącym Rady Nadzorczej i współwłaścicielem Grupy Nowy Szpital

czytaj więcej »

Wprowadzając minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami proste wdrożenie wyników analiz może być niebezpieczne dla placówki, zwłaszcza na oddziałach zabiegowych. Konieczne jest także uwzględnienie szczegółowych przepisów, zaleceń i opinii pracowników.

czytaj więcej »

Gdy współpraca między spółką operatorską szpitala a samorządem opiera się na wzajemnym zaufaniu i dobrych, partnerskich relacjach, realizacja umowy dzierżawy placówki medycznej ma szansę na sukces.

czytaj więcej »

Podmioty lecznicze mogą się starać i umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty. Przy stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych osobną podstawę zwolnienia stosuje się dla przedsiębiorców i innych podmiotów.

czytaj więcej »

Możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ułatwiło procedurę odwoławczą świadczeniodawcy od rozstrzygnięć komisji konkursowej.

czytaj więcej »

Po upływie kwartału świadczeniodawca może złożyć wniosek o przesunięcie kwot zobowiązań dla poszczególnych zakresów świadczeń, aby w ramach ogólnej kwoty zobowiązania NFZ z danej umowy lub umów uniknąć nadwykonań w poszczególnych zakresach świadczeń po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

czytaj więcej »

Ustawodawca, uwzględniając rozwój technologii i oczekiwania świadczeniodawców, nałożył na  podmioty lecznicze, lekarzy prowadzących indywidualne praktyki, pielęgniarki i położne  obowiązek wdrożenia od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacji medycznej wyłącznie w formie  elektronicznej, bez konieczności przechowywania kopii papierowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel