WYDANIE ONLINE

Lekarze pracują za długo
Ograniczanie czasu pracy lekarzy naruszałoby swobodę działalności gospodarczej. Od dłuższego czasu mamy sytuację patową i brak rozwiązania, które byłoby dobre zarówno dla lekarzy, jak i bezpieczne dla pacjentów.

czytaj więcej »

Jeżeli od 2016 roku operatorem wyznaczonym nie zostanie Poczta Polska, lecz inny podmiot świadczący usługi pocztowe, a kierownik podmiotu leczniczego nada pismo z zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego właśnie przez Pocztę Polską, uchybi terminowi przewidzianemu do złożenia zastrzeżeń.

czytaj więcej »

Wywiad z Adamem Sandauerem, honorowym przewodniczącym Stowarzyszenia Pacjentów „Non Nocere”

czytaj więcej »

Kryteria nakładania kar umownych przez NFZ na podmioty lecznicze udzielające świadczeń finansowanych ze środków publicznych są nieścisłe i rodzą ryzyko częstych sankcji z powodu subiektywnej oceny oddziału NFZ.

czytaj więcej »

Nie jest możliwe skuteczne powołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu ani powierzenie pełnienia jego obowiązków, jeżeli na stanowisku prezesa NFZ jest wakat.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że w przypadku leczenia będzie konieczne uzyskanie zgody sądu opiekuńczego. Dotyczy to np. sytuacji, gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego i nie można się z nim porozumieć.

czytaj więcej »

Gdy placówka medyczna prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej i musi ją przekazać do ZUS, zazwyczaj drukuje ją i przystawia pieczątkę „za zgodność z oryginałem” oraz imienną wraz z podpisem. Taka dokumentacja nie musi być opatrzona adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

czytaj więcej »

Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania dokumentacji nie podlega rejestracji u GIODO, gdyż nie ma żadnej cechy pozwalającej na odnalezienie konkretnej osoby.

czytaj więcej »

Precyzyjne określenie obowiązków wykonawcy zamówienia publicznego w placówce medycznej i konsekwencji ich naruszenia zminimalizuje ryzyko uchybień, za które mogą być nakładane kary umowne.

czytaj więcej »

Jeszcze w roku 2014 projekty Innomed m.in. z branży ochrony zdrowia mogą być wsparte dodatkowymi funduszami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Będą one dostępne od maja do lipca 2014 r. Na ten rok przewidziano dofinansowanie w wysokości 50 mln zł.

czytaj więcej »

Od 19 marca obowiązują nowe zasady przeprowadzania szkoleń operatorów numerów alarmowych, w tym potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na tym stanowisku. Określa je rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych.

czytaj więcej »

Rozwój Platform P1 i P2, zwłaszcza funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej Elektronicznej: Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) i Platformy Udostępniania online Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych (P2) znalazły się wśród projektów, które będą realizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w latach 2014-2020.

czytaj więcej »

Wystąpienie z sądowym zawezwaniem pracodawcy do próby ugodowej, a nie z pozwem sądowym o zapłatę – taki działanie zaleca zainteresowanym lekarzom Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Chodzi o sytuacje, gdy pracodawca nie płaci lekarzom pełnego wynagrodzenia za dyżury.

czytaj więcej »

Jubileuszowa, dwudziesta piąta edycja targów SALMED przeszła do historii. Obecność najbardziej znaczących firm z branży medycznej oraz zainteresowanie ze strony zwiedzających sprawiły, że SALMED potwierdziły swoją silną pozycję, jako jedno z najważniejszych spotkań branży medycznej i targów sprzętu medycznego w Polsce.

czytaj więcej »

Oszczędności uzyskiwane przez grupy zakupowe wynoszą ponad 40%. Szpitale nie ryzykują, biorąc w nich udział, gdyż zapłata operatorowi następuje tylko wtedy, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania, zminimalizują wydatki.

czytaj więcej »

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli stan zdrowia tego pacjenta nie wymaga konsultacji specjalistycznej – poinformował NFZ.

czytaj więcej »

Skoordynowane leczenie nowotworów to wyzwanie przed nowo powstającą placówką w strukturach częstochowskiego szpitala. Inwestycja pochłonie 34,5 mln zł, z czego 29,3 mln zł stanowi unijna dotacja z puli na lata 2014-2020.

czytaj więcej »

Zaświadczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych dotyczące przyznania odszkodowania w razie zwłoki w płatności może zostać skierowane do komornika bez potrzeby nadawania klauzuli wykonalności.

czytaj więcej »

wiper-pixel