WYDANIE ONLINE

Od 2017 roku tylko zwolnienia elektroniczne
Każdy lekarz będzie musiał założyć tzw. profil zaufany na ePUAP albo wyposażyć się w zestaw do składania podpisu elektronicznego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, żeby podpisywać i wysyłać e-zwolnienia do ZUS.

czytaj więcej »

Wdrożenie e-skierowania, e-zlecenia, e-recept, telemedycyny, elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) oraz Karty Specjalisty Medycznego (KSM) będzie możliwe dzięki nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2013 r. obowiązuje nowy wzór dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

czytaj więcej »

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce widzi zagrożenia związane z wprowadzeniem internistów i pediatrów do podstawowej opieki zdrowotnej. Mają być one wprowadzone nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

czytaj więcej »

Właściwa ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia są istotne ze względu na codzienną praktykę ich przetwarzania w systemach informatycznych. Wyciek czy kradzież danych, nieuprawniona manipulacja czy zniszczenie, dostęp osób nieuprawnionych grożą odpowiedzialnością administratorowi danych i zagrażają osobom, których dane dotyczą.

czytaj więcej »

Wywiad z MICHAŁEM BEDLICKIM, kierownikiem Działu Standaryzacji w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie

czytaj więcej »

Rada miasta nie może prowadzić postępowania konkursowego na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jak i jego zastępcy – uznał WSA w Warszawie w wyroku z 5 września 2013 r (sygn. akt VII SA/Wa 837/13).

czytaj więcej »

Nowe wyceny kilkudziesięciu procedur medycznych, m.in. w zakresie ginekologii pojawiły się  w zarządzeniu nr 4/2014/DSOZ prezesa NFZ zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Dodano także nowe procedury oraz zmiany w zakresie realizacji leczenia żywieniowego dorosłych.

czytaj więcej »

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy uważa, że czas pracy lekarzy powinien być ograniczony do 48 godzin tygodniowo. Taki zakaz miałby mieć formę decyzji administracyjnej.

czytaj więcej »

Rzecznik praw pacjenta uważa za uzasadnione, aby w podmiotach prowadzących działalność leczniczą, bądź też fundacjach, były zatrudniane osoby zajmujące się prawami pacjenta, jednak nie mogą one używać nazwy rzecznika praw pacjenta. Najstosowniejszą nazwą, jaką można zastosować to pełnomocnik ds. praw pacjenta.

czytaj więcej »

Można spodziewać się wielu pomysłów i działań, które ostatecznie mają skrócić czas oczekiwania pacjentów na uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej. Ich wprowadzenie i zaobserwowanie pozytywnych rezultatów tych zmian wymaga czasu i będzie stanowić wyzwanie dla placówek medycznych.

czytaj więcej »

Niedoszacowanie kontraktów zawartych z NFZ oraz niepłacenie w terminie za zaległe nadwykonania zwiększa zadłużenie placówek medycznych. Problem powtarza się co roku - ugody zawarte z NFZ pokrywają wyłącznie część wykonanych usług.

czytaj więcej »

Kluczem do sukcesu placówki medycznej jest przemyślana strategia, przyjęta i realizowana przez kierownictwo. Bo na ostateczny sukces – czyli osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego - każdy podmiot musi zapracować sam.

czytaj więcej »

Największą przestrzeń do korupcji stanowią zamówienia publiczne. Niestety w Polsce nie wykształcił się system zakupów sektorowych.

czytaj więcej »

Jeżeli dojdzie do nałożenia się na siebie świadczeń w tym samym czasie, Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia finansowania jednego z nich.

czytaj więcej »

W sporze sądowym z NFZ świadczeniodawca musi udowodnić wysokość szkody, a także wykazać, że między działaniami kontrolujących a szkodą nastąpił związek przyczynowo-skutkowy.

czytaj więcej »

Kompleksowe podejście do pacjenta i szybka reakcja w przypadku wystąpienia choroby to główny cel programów zdrowotnych. NFZ może zawierać odrębne umowy ze świadczeniodawcami na ich realizację.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza wprowadzić zasadę rozliczania znacznej części jednodniowych pobytów w opiece ambulatoryjnej, podobnie jak część diagnostyki.

czytaj więcej »

Położna – nie tylko środowiskowa, ale również niezależna, prowadząca indywidualną praktykę położniczą – może samodzielnie zająć się ciężarną, zastępując w tej roli lekarza-ginekologa. Większe uprawnienia tej grupy zawodowej stwarzają placówkom medycznym szansę na zwiększenie dostępności do usług medycznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel