WYDANIE ONLINE

Od 2014 roku nowe kryteria w kontraktowaniu NFZ
Dodatkowym kryterium w postępowaniach dotyczących zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będzie zewnętrzna ocena jakości, która ma być potwierdzona m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub akredytacją ministra zdrowia.

czytaj więcej »

Niepokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w określonym terminie wiąże się z koniecznością wydania przez ten podmiot rozporządzenia, zarządzenia albo podjęcia uchwały o zmianie formy organizacyjnoprawnej lub o likwidacji SPZOZ.

czytaj więcej »

NFZ z jednej strony obniża kontrakty, co było widać po aneksowaniu umów na 2014 rok, a z drugiej – wspomina o jakości. Wraz z zakładanymi zmianami placówki powinny otrzymać dodatkowe środki finansowe.

czytaj więcej »

Placówka ochrony zdrowia nie musi uzyskiwać dodatkowych zgód od pacjentów, aby gromadzić ich dane. Nie może natomiast ich wykorzystywać w innym celu, np. dopisując adnotacje, że pacjent jest roszczeniowy.

czytaj więcej »

Uchwała rady lub sejmiku samorządowego, wyrażająca zgodę na odpłatne dysponowanie majątkiem SPZOZ jest nieważna, jeżeli nie określono w niej precyzyjnie, jakie składniki tego majątku zostaną rozdysponowane.

czytaj więcej »

Dopracowanie metod wyceny usług medycznych w taki sposób, aby odzwierciedlały ich realne koszty, i by było to narzędzie wyrównujące dysproporcje w udzielaniu świadczeń medycznych – to zalecenia pokontrolne NIK dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie poziom cen oferowanych jednostkom ochrony zdrowia za niektóre świadczenia jest nieadekwatny.

czytaj więcej »

Minister zdrowia po zakończeniu kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2014 r. kompleksowo oceni pracę prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz. Zdaniem Bartosza Arłukowicza prezes NFZ ma obowiązek zakontraktować w sposób skuteczny i bezpieczny dla pacjentów szpitale i przychodnie w Polsce.  

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Zdrowia musi ujawniać wszystkie dane, nie tylko te zawarte w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Są one informacją publiczną - orzekł w grudniu Naczelny Sąd Administracyjny. 

czytaj więcej »

Kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych od stycznia 2014 r. będzie zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za bieżący kontakt z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach systemu zbierania danych.

czytaj więcej »

Szerszy zakres badań laboratoryjnych i wyższe wymagania dotyczące warunków realizacji świadczeń o pracownie USG w określonych przypadkach procedur to niektóre zmiany w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

czytaj więcej »

Resort zdrowia pracuje nad założeniami do projektu ustawy, która ma wprowadzić system dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Projekt ws. ubezpieczeń ma dawać możliwość finansowania polis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ubezpieczyciele mieliby przygotować standardy świadczeń wykonywanych w ramach dodatkowego leczenia. Zawierałyby one m.in. ofertę dotyczącą specjalizacji lekarzy, sprzętu, badań diagnostycznych i zabiegów.

czytaj więcej »

Wywiad z MARCINEM PAKULSKIM, wiceprezesem Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych.

czytaj więcej »

Fundusze przekazywane placówkom przez NFZ w ramach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych są częściowo wyłączone spod egzekucji. Komornik nie może też zająć produktów leczniczych i wyrobów medycznych niezbędnych do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy.

czytaj więcej »

Barierami rozwoju telemedycyny mogą okazać się zbyt drogi dostęp do Internetu, brak przygotowania zwłaszcza starszych osób w obsłudze rozwiązań mobilnych, bądź niedostosowanie tych rozwiązań do potrzeb i umiejętności użytkowników.

czytaj więcej »

Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich pozyskał partnerów wspierających realizację inwestycji związanej z modernizacją i przebudową bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej opieki medycznej – starostwo udzieliło dotacji i poręczyło kredyt długoterminowy, a urząd marszałkowski zwiększył dofinansowanie projektu o 2 mln zł.

czytaj więcej »

W styczniu 2014 r. rozpoczyna się tzw. nowa perspektywa finansowa, tym samym placówki medyczne zyskały formalny dostęp do kolejnej puli funduszy europejskich przeznaczonych na modernizację sektora zdrowia. Do 2020 r. mamy szansę rozwinąć e-zdrowie.

czytaj więcej »

Po prawie roku funkcjonowania nowej normy EN 15224:2012 nie ma zbyt wielu przykładów jej wdrożeń. Sytuację może jednak zmienić zapowiedź NFZ dotycząca dodatkowego premiowania placówek mających wdrożony system zarządzania jakością wg ISO i akredytację.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Zdrowia złagodził zasady wystawiania recept. Nie będzie już karać bez przeprowadzenia uprzedniej kontroli w placówce, ani za wystawienie recepty na lek refundowany pacjentowi nieubezpieczonemu.

czytaj więcej »

Wydłużony zostanie okres przejściowy, w którym równolegle będą funkcjonować zarówno papierowa, jaki i elektroniczna forma dokumentacji medycznej. Przesunięcie terminu przyjęte zostanie w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

czytaj więcej »

W razie zaprzestania działalności przez podmiot leczniczy lub praktykę zawodową dokumentacja medyczna będzie mogła być przekazana do przechowywania innemu podmiotowi leczniczemu.

czytaj więcej »

Mimo niedoskonałości formalnych w prawie transplantacyjnym do pobrania organów po śmierci dawcy nie jest wymagana zgoda rodziny lub innych osób bliskich. Obowiązek koordynatora donacyjnego sprowadza się do ustalenia istnienia bądź nieistnienia sprzeciwu.

czytaj więcej »

Zmiany w POZ pozwolą częściej zmieniać świadczeniodawcę udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz składać deklaracje wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w postaci elektronicznej.

czytaj więcej »

Kwalifikacje personelu, możliwość realizacji wszystkich etapów świadczenia, czas pracy poradni, możliwość kontynuacji procesu diagnostycznego oraz cena to przykładowe, nowe kryteria, którymi NFZ od 2014 roku będzie się kierował przy wyborze ofert. 

czytaj więcej »

wiper-pixel