WYDANIE ONLINE

Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu instytucji pełnomocnika medycznego. Oznaczałoby to odejście od obowiązku uzyskania zgody czy zezwolenia sądu opiekuńczego w przypadku pacjenta nieubezwłasnowolnionego, ale niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Sprawdź, jak te zmiany wpłynęłyby na przyśpieszenie podjęcia decyzji dotyczącej leczenia pacjenta.

czytaj więcej »

Jestem tu obecna cały czas i czuwam nad jakością świadczonych usług. Dbam o pacjentów, personel i dobrą atmosferę w przychodni. W dynamicznym rozwoju pomaga nam spersonalizowane podejście i szacunek do pacjenta. Zobacz, jakie jeszcze działania przynoszą efekty - rozmowa z lek. med. JOLANTĄ KLEMENS, prezes zarządu Przychodni PSYCHOmedical w Bielsku-Białej

czytaj więcej »

Mała placówka, żeby zapewnić właściwe leczenie i pielęgnację pacjentów oraz ciągłość procesu udzielania świadczeń zdrowotnych może współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. O czym musisz pamiętać, podejmując współpracę z podwykonawcą?

czytaj więcej »

Co roku powtarzają się te same błędy w zakresie zatrudniania oraz organizacji pracy. Jakie nieprawidłowości są najczęstsze i jak można ich uniknąć, aby nie narazić się na wysokie kary?

czytaj więcej »

Stałą praktyką szpitali jest zawieranie z lekarzami lub rezydentami, poza umowami o pracę, umów cywilnoprawnych na dyżury. Osoby te świadczą też dodatkowe usługi jako samozatrudnieni. Czy w takiej sytuacji - w świetle prawa – lekarzy należy uznać za pracowników szpitala i odprowadzać od nich składki na ubezpieczenie społeczne?

czytaj więcej »

Wizje rozwoju własnej placówki możesz bardziej lub mniej sprecyzować. Warto jednak wytyczyć konkretny kierunek i zmienić myślenie oraz podejście do tego, co było, aby na bazie wypracowanego kapitału stworzyć lepszą jakość, poprawić ofertę rynkową i wizerunek. Oto, co może pomóc w myśleniu strategicznym.

czytaj więcej »

Tylko e-medycyna może zapewnić dostęp do usług medycznych dla setek milionów seniorów na czas i na odpowiednim poziomie. Za 30 lat w Polsce problem może być większy niż w pozostałych krajach UE. Zjawisko to będzie nie tylko narastać, ale i więcej kosztować budżety państw. Co można zrobić już dziś?

czytaj więcej »

Lekarz może odmówić zeznań przed sądem cywilnym jako świadek powołując się na tajemnicę lekarską, ale nie w każdej sytuacji. Sprawdź, kiedy sąd nie wykluczy dowodu z zeznań świadka-lekarza.

czytaj więcej »

Normy etyczne wykonywania zawodu medycznego powinny zwiększać bezpieczeństwo pacjentów. Mimo, że w sytuacji zagrożenia życia często nie ma czasu na zastanowienie się, czy dane działanie będzie moralne i etyczne z punktu widzenia kodeksu, nie można odstąpić od przestrzegania standardów etycznych. Jak o nie dbać?

czytaj więcej »

Obiekt przychodni, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, w tym windami, należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę przewidywany okres użytkowania. Na co jeszcze musi zwrócić uwagę inwestor w tym procesie?

czytaj więcej »

Mimo, że zniesiono obowiązek przedstawiania decyzji administracyjnej w zakresie spełnienia warunków dotyczących pomieszczeń organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dalej istnieje zobowiązanie do jej posiadania, które wynika z umowy z NFZ. Czy zatem podmiot leczniczy musi uzyskać tę decyzję administracyjną?

czytaj więcej »

Stworzenie stref przyjaznych dla pacjentów czy zwiększenie dostępności placówki pod względem komunikacyjnym to niektóre rozwiązania, po które sięgają placówki, aby ich podopieczni czuli się dobrze. Zobacz, jakie działania warto podejmować, żeby wzmocnić efekt leczenia.

czytaj więcej »

Projektowanie gabinetów lekarskich i dentystycznych musi odbywać się z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych. Powinno również być krokiem do zapewnienia jak najlepszych warunków dla pacjentów. Norma to jednak tylko minimum. Co zrobić, aby gabinet stał się miejscem naprawdę przyjaznym?

czytaj więcej »

Pacjent odkrył, że w jego dokumentacji medycznej nie wszystkie informacje są wpisane lub wpisane są informacje o zdarzeniach, których nie było. Co powinien zrobić w takiej sytuacji lekarz?

czytaj więcej »

Rząd przyjął ustawę o sieci szpitali. Czy kwalifikowanie ich do sieci jest uczciwe wobec tych, którzy nie spełniają wymagań ustawy? Oczywiście, że nie, ponieważ wiąże się z brakiem okresu dostawczego. Dodatkowo finansowanie szpitali będzie oparte na ryczałcie. Co jeszcze rodzi niepewność?

czytaj więcej »

wiper-pixel