WYDANIE ONLINE

Problematyka czasu pracy pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia jest obecnie uregulowana w ustawie o działalności leczniczej. Nie ulega jednak wątpliwości, że regulacja ta nie jest pełna, stąd w sprawach nieuregulowanych, m.in. w kwestii wymiaru czasu pracy, stosujemy Kodeks pracy. Oto jak stosować podstawowy czas pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca może go zwolnić dyscyplinarnie. Sprawdź, czy możemy mówić o takiej sytuacji, gdy kierownik zmienił wcześniej ustaloną z dyrekcją strategię negocjacyjną.

czytaj więcej »

W środowisku medycznym często mamy do czynienia z mobbingiem wśród współpracowników. Jak nie dopuścić do takiego zjawiska, jak mu przeciwdziałać? Oto wskazówki.

czytaj więcej »

Zarządzający placówką medyczną, tj. dyrektor SPZOZ, jego zastępcy, główny księgowy mogą być pozbawieni co najmniej 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Nie oznacza to jednak, że mogą pracować bez przerwy. Co im zatem przysługuje, jeśli muszą pracować poza normalnymi godzinami?

czytaj więcej »

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez lekarza i brak zgody na podpisanie umowy o zakazie konkurencji mogą być podstawą do wypowiedzenia mu umowy o pracę. Jak kształtować politykę kadrową w tym zakresie?

czytaj więcej »

Myśląc o strategii skupiamy się na rozwoju placówki, na działaniu, które ma sukcesywnie rozwijać to, co już funkcjonuje, bez głębszej refleksji, czy to najlepsza możliwa droga. Warto pomyśleć, jak zaangażować zespół w ten proces, aby osiągnąć lepsze efekty.

czytaj więcej »

Placówka medyczna odpowiada za udzielanie lub zaniechanie udzielania świadczeń, niezależnie od formy zatrudnienia lekarza, który dopuścił się tego czynu. Co zatem można zrobić, aby dochodzić roszczeń od lekarza, który wyrządził szkodę?

czytaj więcej »

Lekarze, pielęgniarki z wyższym wykształceniem, pracownicy laboratorium i apteki mogą być zobowiązani do pełnienia w placówce medycznej dyżuru medycznego. Jest nim wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności zawodowych w szpitalu, a czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy. Jak zorganizować pracę w takim przypadku?

czytaj więcej »

Delegowanie zadań w placówce medycznej należy rozpocząć od zdefiniowania rodzajów ryzyk. Kolejnym krokiem jest wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary działań i przekazanie im odpowiednich uprawnień.

czytaj więcej »

Wiedza na temat strategii projektowania i realizacji aktywnych szkoleń uchroni menedżera ochrony zdrowia przed wyborem nieefektywnej oferty. Sprawdź, co jeszcze może pomóc aktywnie współuczestniczyć w kształtowaniu rozwoju zawodowego swoich pracowników.

czytaj więcej »

O sukcesach placówek medycznych decydują kompetencje i zaangażowanie pracowników, odpowiednia organizacja pracy i motywacja ze strony menedżera. Jak zatem zarządzać personelem, aby zastosować tę wiedzę w praktyce?

czytaj więcej »

wiper-pixel