WYDANIE ONLINE

Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego ogłosi kierownik tego podmiotu, a nie jak dotychczas - podmiot tworzący. Ponadto krótsze będą niektóre terminy, co umożliwi szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania. Dowiedz się, jakie jeszcze zmiany nastąpią w procedurze konkursowej.

czytaj więcej »

Pacjenci nie poniosą kosztów świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, gdy placówka nie będzie miała możliwości poświadczenia prawa do takich świadczeń. To jedna ze zmian, którą przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyjęty przez rząd.

czytaj więcej »

W Unii Europejskiej trwają prace nad dyrektywą o dostępności stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za brak takich dostosowań będą wprowadzone sankcje.

czytaj więcej »

Możliwość prowadzenia rejestrów medycznych przez podmioty zewnętrzne to krok milowy w zakresie przeniesienia części odpowiedzialności za bezpieczeństwo przetwarzanych danych z ministra zdrowia na te firmy. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

czytaj więcej »

Nasz sukces to wypadkowa doboru odpowiedniej kadry menedżerskiej, lekarskiej i personelu medycznego. To także dobra współpraca z organem założycielskim. Cały czas mamy świadomość, że polityka zdrowotna się zmienia. Zwiększa się też konkurencyjność, a co za tym idzie – rosną wymagania, jakie musimy spełnić - rozmowa z JANUSZEM HORDEJUKIEM, dyrektorem SPZOZ w Parczewie.

czytaj więcej »

Planowane zmiany dotyczące przeprowadzania konkursu na stanowiska zastępców dyrektorów w SPZOZ przewidują, że konkurs będzie można ogłosić nawet wtedy, gdy jeszcze ktoś sprawuje swoją funkcję. Czy nowe procedury przyspieszą ten proces?

czytaj więcej »

Placówki medyczne często mylnie stosowały regułę, w myśl której umowa zlecenia z własnym pracownikiem jest zwolniona z obowiązku ubezpieczenia społecznego. To spowodowało, że wiele szpitali ma zaległości z tytułu niewykonywania obowiązków wobec ZUS. Dowiedz się, jak w najprostszy sposób uniknąć kary.

czytaj więcej »

Dzięki mapie potrzeb zdrowotnych i przygotowanych na jej podstawie priorytetów wojewoda określi zapotrzebowanie na usługi zdrowotne na danym obszarze i oceni, czy planowana lokalizacja nowych usług przyczyni się do poprawy ich jakości i dostępności. Sprawdź, co się zmienia w zakresie wydawania opinii o celowości inwestycji i jaka będzie procedura jej uzyskania.

czytaj więcej »

Placówki zatrudniają lekarzy i pielęgniarki przeważnie na podstawie umowy o pracę. Taka forma zatrudnienia powoduje m.in. to, że są objęci określonymi w ustawie o działalności leczniczej przepisami dotyczącymi maksymalnych norm czasu pracy oraz obowiązkowych przerw w pracy. Jak jednak wygląda sytuacja w przypadku samozatrudnienia?

czytaj więcej »

O problemach z komunikacją nie myślimy dopóty, dopóki nie trafimy na sfrustrowanego pacjenta, nie przydarzy się wypadek lub zatrucie pokarmowe wśród chorych w placówce. Jak się do nich przygotować, aby nie pogłębić kryzysu?

czytaj więcej »

Lekarz rezydent ma pełne, nieograniczone prawo wykonywania zawodu. Sprawdź, jak kształtuje się jego odpowiedzialność, w zależności od wyboru sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

czytaj więcej »

Uporządkowanie definicji związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej uprości ten proces. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany są planowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

czytaj więcej »

Małe szpitale powiatowe tracą na zmianie przepisów, np. zasadach kontraktowania. Rozwiązaniem takiej sytuacji może być połączenie dwóch placówek w powiecie. Oto, jakie zagrożenia wiążą się z tym procesem i jakie korzyści mogą przynieść.

czytaj więcej »

Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną – to jedna z ważniejszych zmian w Prawie zamówień publicznych. Jak zmieniły się warunki, w których muszą funkcjonować placówki medyczne zobowiązane do stosowania tych przepisów?

czytaj więcej »

Najnowsze kryteria oceny ofert podczas kontraktowania ograniczyły znaczenie certyfikatów ISO w placówkach medycznych. Warto jednak pamiętać o samej istocie systemów jakości, jako narzędziu, które ma służyć przede wszystkim budowaniu właściwych standardów postępowania oraz świadomości spełnienia wymagań.

czytaj więcej »

Platformy e-usług medycznych, nowy oddział SOR oraz lądowisko dla helikopterów to inwestycje, które realizuje szpital powiatowy w Wołominie. Oto, jak sfinansował projekty i jak przebiegają prace.

czytaj więcej »

Ograniczenie godzin odwiedzin, ścisły monitoring i kontrole parkingów – to środki, które stosują placówki medyczne, aby zabezpieczyć się w razie wyjątkowych wydarzeń. Czy jednak to wystarczy? Oto, co jeszcze można zrobić.

czytaj więcej »

wiper-pixel