WYDANIE ONLINE

Kontrole NFZ a przepisy o działalności gospodarczej
Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie współgrają z systemem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Oznaczają konieczność stosowania różnych procedur w czasie kontroli, wynikających z cywilnego charakteru umowy między NFZ a świadczeniodawcą i postępowania administracyjnego.

czytaj więcej »

NEUCA, lider w dystrybucji farmaceutyków, zainwestowała w sieć przychodni 47 mln zł. Przedsięwzięcia mają umacniać relacje z niezależną apteką, zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom, wpływać na rozwój i stabilność rynku farmaceutycznego.

czytaj więcej »

Opracowanie i wdrożenie strategii działania przygotuje placówkę medyczną na konkurowanie z innymi, dynamicznie rozwijającymi się na rynku podmiotami.

czytaj więcej »

W Polsce w ramach projektu unijnego powstanie ponad 41 dziennych domów opieki dla osób starszych. Inicjatywa zmniejszy m.in. liczbę i czas nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji i poprawi jakość zarządzania finansami w ochronie zdrowia.

czytaj więcej »

W przypadku gdy pacjent zgłasza się do SOR i nie kwalifikuje się do hospitalizacji, ale wymaga skierowania do poradni ambulatoryjnej lub wypisania recepty, udzielający świadczenia lekarz może wystawić mu te dokumenty.

czytaj więcej »

System zdalnej teleopieki dla pacjentów po operacji wszczepienia pompy wspomagającej pracę serca pozwolił Instytutowi Kardiologii w Aninie w sposób ciągły zbierać szczegółowe informacje o stanie zdrowia podopiecznych i monitorować dane dotyczące podjętych przez pacjentów działań.

czytaj więcej »

Nieuzyskanie zgody na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza bądź działanie wbrew woli pacjenta może rodzić po jego stronie zarówno odpowiedzialność odszkodowawczą, jak i karną, nawet jeśli udzielone świadczenie odpowiadało wymogom medycznym.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza między innymi bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia.

czytaj więcej »

Kontrolerzy NFZ mają szerokie uprawnienia, dlatego niezbędna jest świadomość instrumentów prawnych przysługujących świadczeniodawcom w czasie przeprowadzanej kontroli. Jednym z nich jest odmowa podpisania protokołu.

czytaj więcej »

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi być wskazana przyczyna. Może to być zdarzenie powodujące utratę zaufania do pracownika.

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 marca 2016 r. uznał, że organy skarbowe nie mogą karać lekarzy za odmowę przekazania danych osobowych pacjentów, którym lekarz udzielał świadczeń.

czytaj więcej »

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie popiera propozycję powołania zespołów medycyny rodzinnej, których zintegrowane działanie przyczyniłoby się do skuteczniejszej opieki nad pacjentem. Koncepcja ta jest elementem prac dotyczących projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

czytaj więcej »

Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do bezpośredniego kontaktu ze swoimi bliskimi. Jednak prawo to może zostać ograniczone, np. w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Taką informację warto podać do publicznej wiadomości i na stronie www placówki.

czytaj więcej »

Nasza placówka będzie stosowała medycynę personalizowaną. Oznacza to ścisłe współdziałanie diagnostyki z terapią, ponieważ to właśnie precyzyjne metody diagnostyczne pomagają ustalić różnice między chorującymi na tę samą chorobę pacjentami, a następnie dopasowywać leczenie do konkretnego pacjenta - rozmowa z ILONĄ MRÓZ, dyrektorem ds. organizacyjno-finansowych w Vital Medic sp. z o.o. w Kluczborku.

czytaj więcej »

Przepisy nakładają na lekarzy oraz podmioty lecznicze obowiązki, które należy spełnić w przypadku śmierci pacjenta. Ich znajomość jest nieodzownym elementem codziennej praktyki i sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązań.

czytaj więcej »

Jak ktoś jest zatrudniony do pełnienia obowiązków, czyli jest „p.o.”, to mamy do czynienia z tymczasowością. Nie jest to rozwiązanie docelowe. Taką sytuację mamy obecnie w NFZ.

czytaj więcej »

wiper-pixel