WYDANIE ONLINE

Ratownicy medyczni mogą wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu, ale również w ratownictwie górskim i wodnym – tam gdzie mogą być przydatni ze względu na swoje kwalifikacje i doświadczenie.

czytaj więcej »

Blisko 35 mln będzie kosztować stworzenie Centrum Geriatrii w Trójmieście, które powstanie w ciągu 4 lat. To odpowiedź na potrzeby rosnącej populacji seniorów wymagających kompleksowej opieki zdrowotnej.

czytaj więcej »

W samym centrum Łazisk Górnych powstaje nowoczesna przychodnia, której otwarcie zaplanowano na 2017 rok. Inwestycję wyróżniają dwa oryginalne założenia. Przychodnia powstaje w całości ze środków budżetu gminy, a działalność lecznicza będzie w niej prowadzona przez spółkę należącą do PZU.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która ustala prawo zakładów ubezpieczeń do uzyskiwania informacji o pacjentach korzystających ze świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

czytaj więcej »

Szpitale muszą zapewnić pacjentom leki wyłącznie w zakresie leczenia choroby podstawowej. Natomiast w zakładach opieki długoterminowej obowiązek zapewnienia bezpłatnych leków dotyczy wszystkich chorób świadczeniobiorcy wskazanych w karcie oceny sporządzanej przed przyjęciem.

czytaj więcej »

Dokonywanie wpisów w dokumentacji medycznej przez osobę inną niż lekarz jest czynnością techniczną. Taka osoba wpisuje tylko te informacje, które są jej przekazane przez lekarza. Wpisy powinny też zawierać dwie adnotacje: jedną wskazującą, kto dokonał wpisu, i drugą oznaczającą osobę udzielającą świadczenia.

czytaj więcej »

Rezydenci w ramach programu specjalizacji muszą dyżurować 10 godzin i 5 minut tygodniowo. Placówka prowadząca szkolenie specjalizacyjne ma obowiązek wypłacić im wynagrodzenie z innych środków niż przekazane na finansowanie rezydentury przez ministra zdrowia.

czytaj więcej »

Lekarze nie mogą brać udziału w reklamach – dotyczy to nie tylko produktów leczniczych, czego zabrania Prawo farmaceutyczne, ale także wszelkich innych produktów, włącznie z wyrobami medycznymi czy suplementami diety.

czytaj więcej »

Placówka medyczna wskutek zwolnienia z opodatkowania VAT staje się ostatecznym płatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do nabywanego sprzętu i usług prowadzonych na jej rzecz. Dostawy części sprzętu medycznego oraz usług dla placówek medycznych pozostają opodatkowane 8 lub 23% stawką VAT. Natomiast same placówki nie mogą już tego podatku odliczyć.

czytaj więcej »

Przyjęcie właściwych założeń planistycznych jest jednym z elementów, o których trzeba pamiętać, przygotowując plan finansowy. Nieprzestrzeganie założonych limitów może być bowiem uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

Głównym czynnikiem ryzyka bywa brak znajomości możliwości i ograniczeń wynikających z wdrażanej technologii oraz traktowanie jej niezależnie od kontekstu organizacyjnego.

czytaj więcej »

Organy podatkowe w dwojaki sposób traktują przychody placówek medycznych z tytułu świadczeń zdrowotnych ponad limity przewidziane w umowach z NFZ.

czytaj więcej »

Przyzwyczajenia oraz nawyki wypracowywane przez lata są trudnym obszarem do zmiany. Pracownicy zmuszani do szybkiej zmiany procedur i zachowań próbują nowe rzeczy wykonywać „po staremu”, dlatego efektywność pracy spada i obniża się standard świadczenia usług leczniczych. Jak zapobiec takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło System Statystyki w Ochronie Zdrowia. Udoskonali on procesy związane z zarządzaniem informacją w systemie zdrowia i dostępem do niej.

czytaj więcej »

Krócej potrwa specjalizacja pielęgniarek i położnych – 15–20 miesięcy, a nie jak dotychczas 18–24 miesiące. Zmiana przepisów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego przez zwiększenie jakości opieki pielęgniarskiej/położniczej.

czytaj więcej »

Chcemy wciąż poprawiać standard i jakość leczenia. Dlatego konieczne są inwestycje nie tylko w sprzęt, bazę lokalową, ale także w kadrę medyczną. Jedynie połączenie wyspecjalizowanego i doświadczonego personelu z nowoczesną bazą diagnostyczną i terapeutyczną placówki jest gwarantem jakości -rozmowa z PIOTREM NOWICKIM, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

czytaj więcej »

Nawet ponad 80% podmiotów medycznych ma niezdefiniowaną lub błędnie zdefiniowaną grupę docelową swoich pacjentów. Jej właściwe określenie znacząco zwiększy podaż usług.

czytaj więcej »

W przypadku gdy podstawą wpisania na listę świadczeniobiorców jest deklaracja złożona przez osobę, dla której e-WUŚ nie potwierdza uprawnień do świadczeń, wpis taki ważny jest przez sześć okresów sprawozdawczych. To niektóre zmiany, które wprowadziło znowelizowane zarządzenie dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel