WYDANIE ONLINE

Lekarze nie muszą już zawierać umów z wojewódzkim oddziałem NFZ na wystawianie recept na leki refundowane. Dotychczas taką receptę można było wystawić jedynie wówczas, gdy medycy podpisali umowę z odpowiednim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

czytaj więcej »

Od 22 lutego okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Zmiana była uzasadniona zauważalnym nadużyciem stosowania umów o pracę na czas określony.

czytaj więcej »

Prowadzenie analiz porównawczych to nie wywiad gospodarczy. To narzędzie wspierające proces decyzyjny, również w placówkach medycznych. Jego największą zaletą jest możliwość zidentyfikowania i zaimplementowania najodpowiedniejszych procesów w podmiocie leczniczym i dążenie do ich doskonalenia.

czytaj więcej »

Z punktu widzenia zarządzającego placówką opieki zdrowotnej zarządzanie operacyjne jest jednym z najważniejszych obszarów działalności, przekładającym się na efekty funkcjonowania szpitala czy przychodni. Jego istotą jest zbieranie informacji i podejmowanie na ich podstawie decyzji.

czytaj więcej »

Braki w skierowaniu nie mogą być przyczyną odmowy wpisania pacjenta na listę oczekujących. Można go skreślić dopiero po 14 dniach, gdy nie dostarczy uzupełnionego dokumentu.

czytaj więcej »

Około 20 mln zł będzie kosztował planowany remont bloku operacyjnego oraz oddziału intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Placówka zamierza ubiegać się o wsparcie unijne na przebudowę i wykonała już projekt tej inwestycji.

czytaj więcej »

Mapy potrzeb zdrowotnych są niezbędne, aby polska ochrona zdrowia mogła skorzystać z unijnych funduszy na zdrowie, których wykorzystanie jest zaplanowane do 2022 roku. Mapy mają również pomóc w ocenie efektywności placówek medycznych.

czytaj więcej »

Wciąż rośnie liczba roszczeń pacjentów w stosunku do podmiotów leczniczych i lekarzy. Wniosek czy skarga złożone do podmiotu leczniczego uruchamiają procedurę, gdzie ciężar związany z wyjaśnieniami spoczywa na danym podmiocie leczniczym, kierowniku/dyrektorze/prezesie. Jak przygotować się do tego od strony organizacyjnej?

czytaj więcej »

Ponad 60 mln zł wydano na budowę Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, którym objęto 28 podmiotów medycznych, w tym 8 szpitali wojewódzkich, 19 powiatowych oraz szpital MSW. Po ponad 6 latach działań województwo może poszczycić się bogatym zestawem e-usług medycznych.

czytaj więcej »

Dodatkowe dane na recepcie, np. takie jak numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę – do czasu wydania nowych rozporządzeń – mogą być umieszczane na receptach fakultatywnie. Okres przejściowy potrwa do końca 2016 roku.

czytaj więcej »

Zaufanie w zawodzie lekarza jest podstawowym elementem w budowie odpowiednich relacji z chorym. Pełnoprofilowa opieka to również odbycie z pacjentem szczerej rozmowy, na którą zdobywają się osoby darzące lekarza zaufaniem - rozmowa z IZABELĄ MICHALAK, kierownikiem Przychodni Willowa w Lublinie.

czytaj więcej »

Część dyrektorów pomija pielęgniarki w podwyżkach regulaminowych, corocznie przyznawanych personelowi, bo na mocy wydanych w 2015 roku rozporządzeń ministra zdrowia w latach 2015–2019 zagwarantowano im prawo do podwyżek z budżetu.

czytaj więcej »

Zdarza się, że głośne dyskusje i upominanie pacjenta przez lekarza bardzo silnie oddziałują na pozostałych chorych – zarówno negatywnie, jak i pozytywnie, w zależności od sytuacji.

czytaj więcej »

Podpisanie z lekarzami umów zobowiązujących ich do uiszczenia kary umownej odpowiadającej wysokości szkody, którą wyrządzą przez swoje bezprawne działanie, np. związane z błędnym prowadzeniem dokumentacji medycznej uchroni placówkę przed płaceniem wysokich grzywien lub utratą kontraktu NFZ.

czytaj więcej »

Zysk szpitali z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub samorządu ma być przeznaczany na działalność leczniczą. Planuje się także rezygnację z przekształceń tych placówek w spółki. To najważniejsze założenia do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.

czytaj więcej »

Zakładanie kont na portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wystawianie zwolnień w systemie elektronicznym ZUS nie jest rekomendowane lekarzom przez przedstawicieli Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia.

czytaj więcej »

Rezygnację z przymusowego przekształcenia szpitali w spółki przewiduje projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, który jest obecnie konsultowany. Jakie jeszcze ważne zmiany czekają podmioty lecznicze? 

czytaj więcej »

wiper-pixel