WYDANIE ONLINE

Nowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zaostrzają zasady nakładania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar umownych na świadczeniodawców.

czytaj więcej »

Kradzieże sprzętu z placówek medycznych zdarzają się coraz częściej, ale przypadek jednego ze szpitali specjalistycznych, w którym skradziono aparaturę medyczną o wartości około 1 mln zł, był pierwszy na tak wielką skalę. Jak więc zapobiegać takim sytuacjom?

czytaj więcej »

Na początku 2016 roku do Polski przyjechali pierwsi pacjenci z Kuwejtu w ramach tzw. turystyki medycznej. W Lublinie i Nałęczowie będą poddawani zabiegom operacyjnym i rehabilitacji. Ten fakt to milowy krok w tworzeniu dobrego klimatu dla turystyki medycznej.

czytaj więcej »

Świadczeniodawca nie ma prawa dopytywać, kim jest osoba wskazana do uzyskiwania informacji dla pacjenta i jakie łączą ją z pacjentem relacje.

czytaj więcej »

Stosowanie umów o zakazie konkurencji z personelem medycznym jest jedną z metod zabezpieczenia podmiotu leczniczego w zakresie utrzymania jakości udzielanych świadczeń, wpływającą pośrednio na wzrost konkurencyjności.

czytaj więcej »

W niektórych przypadkach wewnętrzne ustalenia mogą określać sposób, w jaki pracownicy będą zobowiązani korzystać z 15-minutowej przerwy w pracy. Mogą np. ograniczać możliwość opuszczania w tym czasie zakładu pracy.

czytaj więcej »

Bezpłatne próbki leków, artykuły biurowe lub inne przedmioty niezbędne do wykonywania zawodu, uczestnictwo w szkoleniach, a także sprzęt medyczny – to tylko niektóre z zachęt, jakimi posługują się przedstawiciele medyczni, próbując przekonać placówki medyczne oraz lekarzy do skorzystania z ich oferty. Powstaje pytanie, czy przyjęcie świadczeń jest dozwolone prawnie oraz czy rodzi jakiekolwiek konsekwencje po stronie obdarowanego, a zwłaszcza czy zobowiązany jest on z tego tytułu rozliczyć podatek.

czytaj więcej »

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego to najważniejsze zadanie głównego księgowego podmiotu leczniczego. Jednak to kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić, aby było sporządzone zgodnie z przepisami.

czytaj więcej »

Placówki medyczne i firmy informatyczne starają się dostosować do wymagań lekarzy i pacjentów w zakresie mobilnego dostępu do dokumentacji medycznej. Dla tych pierwszych jest to niezbędne np. ze względu na świadczenie wizyt domowych, dla drugich – istotne np. z punktu widzenia posiadania informacji o historii choroby, aby je przekazać innym medykom.

czytaj więcej »

Rządowy projekt cyfryzacji, który zakłada zintegrowanie wszystkich świadczeń medycznych w jeden system informacji medycznej, wymusza na placówkach medycznych zmiany natury technologicznej, kadrowej i organizacyjnej.

czytaj więcej »

Nabycie sprzętu medycznego na podstawie umowy leasingu w niektórych przypadkach może być korzystne dla placówek medycznych pod względem rozliczania kosztów. Warto korzystać z tej możliwości.

czytaj więcej »

Placówka medyczna może zawrzeć pisemną umowę o powierzenie innemu podmiotowi przetwarzania danych. Przy zawieraniu tego rodzaju umowy należy zapewnić ochronę danych osobowych oraz prawo do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z tą umową.

czytaj więcej »

Do końca lutego 2016 roku maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 77 gr.

czytaj więcej »

Osoba uprawniona do wystawienia recepty refundowanej będzie zobowiązana do zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia refundacji – taki zapis w ustawie refundacyjnej przywróciła nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

czytaj więcej »

Zdrowe odżywianie, zdrowie psychiczne, zdrowie osób starszych, ograniczenia stosowania używek oraz narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka to główne cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia. Ma do nich zostać dopisane zdrowie prokreacyjne.

czytaj więcej »

Pierwsze programy pozwalające na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej kupiliśmy w 2007 roku. Od tej pory systematycznie doskonalimy system i wprowadzamy do niego kolejne moduły - rozmowa z JADWIGĄ SOŁTYS, prezesem zarządu Miejskiej Przychodni Lekarskiej nr III w Tarnowie NZOZ sp. z o.o.

czytaj więcej »

Maksymalna liczba umów na udzielanie świadczeń w zakresie „pakietu onkologicznego” w 2018 roku powinna być zmniejszona w niektórych zakresach w stosunku do 2015 roku – tak wynika z ogólnopolskiej mapy potrzeb w zakresie chorób onkologicznych.

czytaj więcej »

Oddziały wojewódzkie NFZ przed końcem zeszłego roku zakończyły proces aneksowania umów i ustalania warunków finansowych na 2016 rok. Zgodnie z planem finansowym na 2016 rok NFZ przeznaczy na świadczenia zdrowotne (w tym ratownictwo medyczne) ponad 71,4 mld zł, czyli o ponad 4,4 mld zł więcej niż w pierwotnym planie na 2015 rok.

czytaj więcej »

wiper-pixel