WYDANIE ONLINE

Świadczeniodawcy od 1 grudnia będą mieli m.in. obowiązek przekazywania do NFZ daty wykonania badania diagnostycznego, za pomocą którego potwierdzono nowotwór, a także daty decyzji o założeniu karty onkologicznej. Od tej daty medycy będą mieli 3 dni na jej wystawienie.

czytaj więcej »

Od 30 września obowiązuje obowiązkowa procedura w zakresie odmowy przyjęcia dziecka do szpitala. Zgodnie z nią odmowa przyjęcia do szpitala pacjenta małoletniego wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, jego zastępcą albo lekarzem kierującym oddziałem.

czytaj więcej »

Zbyt ogólne porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych może okazać się niekorzystne dla podmiotu leczniczego. Jego zawarcie jest kluczową rolą kadry zarządzającej w tym procesie .

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady wyłączania odpowiedzialności członków zarządu. Wynikają z wejścia w życie ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

czytaj więcej »

Czy możliwa jest optymalizacja kosztów po stronie wynagrodzeń dla pracowników, tak aby zatrudniać wysoko wykwalifikowany personel medyczny i tym samym nie narażać budżetu podmiotu leczniczego? Jest to uzależnione od kilku czynników, na które nie zawsze – jako kierownicy podmiotów leczniczych – mamy wpływ.

czytaj więcej »

Opłaty komornicze za egzekucję są bardzo wysokie. Można jednak próbować je ograniczyć. W tym celu kierownik podmiotu leczniczego musi złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat.

czytaj więcej »

Tajemnica lekarska obejmuje najczęściej wrażliwe dane, związane ze ściśle prywatną sferą życia pacjenta – zwłaszcza ze stanem jego zdrowia oraz odbywanym procesem leczenia. Obowiązujące prawo nie gwarantuje odpowiedniej ochrony tych informacji.

czytaj więcej »

Pisemne powiadomienie o obowiązku szczepienia, np. listem poleconym, może okazać się przydatne w sytuacji, gdy np. lekarzowi zostanie postawiony zarzut zaniechania poinformowania o szczepieniach ochronnych, a adnotacja w dokumentach będzie w tym zakresie niepełna.

czytaj więcej »

W kilkunastu szpitalach dziecięcych w Polsce powstały „Strefy rodzica”. Z pewnością poprawią komfort pobytu w szpitalu pacjentów i ich opiekunów.

czytaj więcej »

Podmioty lecznicze muszą korzystać ze wszystkich dostępnych możliwości prawnych, tj. wymagać np. posiadania odpowiedniej wiedzy czy dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym przez wykonawcę.

czytaj więcej »

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej umieściło ogłoszenie z ostatecznym wezwaniem do odbioru depozytów pozostawionych przez byłych pacjentów. Zawiera ono listę ponad stu byłych pacjentów z ich imionami, nazwiskami oraz kwotą depozytu.

czytaj więcej »

Istnieje duży obszar możliwej współpracy w zakresie wykorzystania potencjału polskich szpitali, klinik i przychodni świadczących usługi medyczne na wysokim poziomie i dysponujących światowej klasy sprzętem oraz aparaturą diagnostyczną. To nie jest tak, że wszystkich Ukraińców nie stać na komercyjne usługi medyczne - rozmowa z JACKIEM PIECHOTĄ, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, byłym ministrem gospodarki RP.

czytaj więcej »

Za inwentaryzację majątku jednostki czy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki, nawet jeśli obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości powierzył innej osobie (np. głównemu księgowemu) lub podmiotowi zewnętrznemu (biuro rachunkowe).

czytaj więcej »

Koncepcje i idee zarządzania – choćby najbardziej porywające czy inspirujące – pozostałyby jedynie w sferze teorii, gdyby nie szły za nimi praktyczne narzędzia służące do biznesowej implementacji.

czytaj więcej »

NFZ umożliwił świadczenie usługi telekonsylium kardiologicznego i geriatrycznego. Zmiany te mają na celu ograniczenie barier w dostępności do tych świadczeń dla świadczeniobiorców z terenów wiejskich oraz stworzenie warunków do skutecznego potwierdzenia leczenia chorób w tym zakresie.

czytaj więcej »

Zanim trudne problemy zostaną rozwiązane, należy je najpierw dokładnie określić. Liderzy powinni spojrzeć na to z różnych perspektyw i zakładać wiele różnych, podejmowanych jednocześnie, działań w procesie poszukiwania innowacyjnych, unikalnych rozwiązań.

czytaj więcej »

Dyrektorzy coraz częściej sięgają po możliwość zawierania umów cywilnoprawnych z personelem. Częstą praktyką szpitali jest wprowadzanie do nich zapisów, które przenoszą odpowiedzialność cywilną na lekarza, pielęgniarkę czy innego zleceniobiorcę i zwalniają z odpowiedzialności sam szpital.

czytaj więcej »

wiper-pixel