WYDANIE ONLINE

W sytuacji, w której pacjent zawiadomi o nieprawidłowościach dotyczących udzielonych lub rzekomo udzielonych pacjentowi świadczeń dostrzeżonych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może przeprowadzić u świadczeniodawcy kontrolę w celu weryfikacji tych twierdzeń.

czytaj więcej »

Wśród menedżerów podmiotów leczniczych realizujących kontrakty z NFZ wiele wątpliwości budzą zmiany w zakresie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także pakiet kolejkowy i pakiet onkologiczny. Oto najczęstsze z nich.

czytaj więcej »

NFZ często wprowadza korekty do raportów statystycznych, wynikające m.in. z odrzucania przez system NFZ świadczeń planowych udzielonych pacjentowi, rozliczonych i wykazanych jako ratujące życie. Świadczeniodawca musi więc szczegółowo przeanalizować, które świadczenia zostały niesłusznie odrzucone, aby domagać się za nie zapłaty.

czytaj więcej »

Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osoby, którym powierzył udzielanie świadczeń. Odpowiada także za szkody powstałe u osób trzecich w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń.

czytaj więcej »

NFZ konsekwentnie odmawia zapłaty za zabiegi wykonywane w ramach procedur jednodniowych. Podczas przeprowadzanych kontroli kwestionowana jest także zasadność już rozliczonych świadczeń, czego finansowym efektem jest żądanie zwrotu przez NFZ przekazanych już środków oraz zapłaty kar umownych.

czytaj więcej »

Właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ma obowiązek zawiadomić świadczeniodawcę o planowanej kontroli. Może to zrobić najpóźniej w chwili jej rozpoczęcia.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Zdrowia – jako podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – jest uprawniony do przeprowadzania kontroli u każdego świadczeniodawcy, z którym została zawarta umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

czytaj więcej »

Po zakończeniu postępowania kontrolnego sporządza się protokół z jego przebiegu. Protokół kontroli powinien zawierać zbiór ustaleń dotyczących działalności kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą.

czytaj więcej »

Umowa zawarta z funduszem może zawierać zastrzeżenia o karze umownej w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

czytaj więcej »

Podczas prowadzonej kontroli kontroler ustala stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów. Dowodami w postępowaniu kontrolnym mogą być zwłaszcza dokumenty, rzeczy, wyniki oględzin, opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

czytaj więcej »

Wydatek na zapłatę kary umownej nałożonej przez NFZ za naruszenie niektórych aspektów realizacji umowy nie jest kosztem uzyskania przychodów. Również dochód wydany na zapłatę tej kary nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania jako przeznaczony na cele statutowe.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Zdrowia może rozwiązać umowę ze świadczeniodawcą, jeśli ten wielokrotnie przedstawił nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym dane bądź informacje będące dla oddziału wojewódzkiego NFZ podstawą ustalenia kwoty należności.

czytaj więcej »

wiper-pixel