WYDANIE ONLINE

Ceny oferowanych usług zdrowotnych mogą być kształtowane w dowolny sposób. Należy jednak dążyć do tego, aby były oparte na rzetelnych wyliczeniach, choćby dlatego, żeby właściciel miał świadomość, ile wynosi jego marża. Trudno jest prowadzić działalność gospodarczą bez świadomości ponoszonych kosztów.

czytaj więcej »

Od ubiegłego roku PZU dynamicznie inwestuje w sektor medyczny: wszedł już do takich firm, jak ORLEN Medica z Płocka, PROF-MED z Włocławka i śląskiej ELVITY.

czytaj więcej »

Odwaga i determinacja 8 inwestorów, w tym 6 lekarzy, zdecydowały o powstaniu w 2011 roku prywatnej rzeszowskiej kliniki Pro-Familia. Szpital ginekologiczno-położniczy na Podkarpaciu był bardzo potrzebny. Na tym terenie było najmniej łóżek intensywnej terapii noworodka w stosunku do liczby porodów, więc dzieci często musiały być odwożone do szpitali w Tarnowie i Krakowie.

czytaj więcej »

Zdarzają się przypadki świadczenia pracy przez lekarza lub pielęgniarkę w stanie nietrzeźwym. Tego typu zachowania negatywnie wpływają na wizerunek i odbiór społeczny tych grup zawodowych. Jakie konsekwencje grożą nietrzeźwym lekarzom i pielęgniarkom podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych?

czytaj więcej »

W dziedzinie zarządzania nie ma cudownych recept na sukces. Niezbędne są ciężka praca, zdrowy rozsądek oraz trafny dobór najskuteczniejszych metod do zrealizowania tego, co zamierzamy. Warto korzystać z dostępnych rozwiązań, które mogą oszczędzić wielu kosztów i sporo zachodu.

czytaj więcej »

Do 2018 roku NFZ będzie rozliczał świadczenia za leczenie osób z niepotwierdzonym prawem do ubezpieczenia zdrowotnego ryczałtem o wartości do 320 mln zł rocznie. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

czytaj więcej »

Do końca 2016 roku podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą spełnić wymagania zapisane w rozporządzeniu ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

czytaj więcej »

Prywatny szpital powinien się koncentrować na słuchaniu i szybkim reagowaniu na potrzeby pacjentów. Trzeba stale poszerzać zakres usług medycznych o te, na które jest duże zapotrzebowanie, np. w zakresie leczenia chorób społecznych - rozmowa z DOROTĄ KARCZEWSKĄ, prezesem zarządu i dyrektorem szpitala Żagiel Med w Lublinie.

czytaj więcej »

Specjaliści zgodnie przyznają, że w zarządzaniu projektami kluczowy jest początkowy etap prac, który zwykle przesądza o tym, jak przedsięwzięcie się zakończy.

czytaj więcej »

Dyżur medyczny może stanowić dopełnienie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy lekarzy. Gdy lekarz nie wypracuje nominału godzin, ze względu na obowiązek odebrania minimalnych okresów odpoczynków dobowych, nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Ekrany z aplikacjami do zabawy to przeznaczony dla najmłodszych pacjentów efekt przeprowadzonej kompleksowej informatyzacji Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Dorośli mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu, a lekarze zlecać badania przez tablety. Przeprowadzona cyfryzacja placówki kosztowała 4,3 mln zł.

czytaj więcej »

W każdej historii choroby powinien znaleźć się dokument oceniający stan odżywienia chorego. Za niespełnienie tego wymogu grozi kara finansowa dla świadczeniodawcy lub całkowite zerwanie kontraktu z NFZ.

czytaj więcej »

Ustawa o zdrowiu publicznym trafiła już do Sejmu. Posłowie w pierwszym czytaniu wprowadzili do projektu kilka znaczących zmian w stosunku do pierwotnego brzmienia ustawy. Poszerzono m.in. skład Rady ds. Zdrowia Publicznego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. mają zacząć obowiązywać nowe zasady ustalania czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej, które przewidują dodatkowe kryterium, tj. rodzaj i stopień niepełnosprawności świadczeniobiorcy.

czytaj więcej »

W Wielkopolsce samorząd wojewódzki zdecydował o budowie kompleksowego systemu informacji medycznej dla 23 lecznic, które działają pod skrzydłami tego samorządu. Nowy system ma umożliwić płynną wymianę dokumentów i informacji medycznych, nie tylko wewnątrz szpitali, ale też – w niektórych zakresach – między NFZ w Poznaniu a urzędem marszałkowskim.

czytaj więcej »

Niedawno w trakcie audytu z ochrony danych osobowych spotkałem się z twierdzeniem, że jeśli system wykorzystywany w szpitalu nie zawiera imienia i nazwiska, a tylko numer identyfikacyjny pacjenta, to informacje te nie pozwolą na identyfikację tożsamości danej osoby, a więc w konsekwencji system ten nie służy do przetwarzania danych osobowych. Nic bardziej mylnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel