WYDANIE ONLINE

NFZ nie może wybierać pacjentów do rozliczenia
Prezes NFZ nie ma uprawnień do określania sposobu rozliczania należności z tytułu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i tym samym nie może narzucić zasad kwalifikowania pacjentów, za których będzie płacił w pierwszej kolejności. Są przełomowe wyroki sądów w tej sprawie.

czytaj więcej »

Okołooperacyjna karta kontrolna, w której personel odnotuje wszystkie działania przy pacjencie, ma być standardem we wszystkich szpitalach. Takie rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa operowanych pacjentów i zminimalizuje liczbę ewentualnych powikłań pooperacyjnych.

czytaj więcej »

Na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku przy ulicy Szpitalnej powstała pierwsza w Kłodzku stacja dializ. Ośrodek zbudowany przez prywatnego inwestora dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia oferuje bezpłatne leczenie pacjentom z miasta i regionu.

czytaj więcej »

Outsourcing stanowi współcześnie jedną z kluczowych koncepcji zarządzania. Jest powszechnie stosowany zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

czytaj więcej »

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w podmiocie leczniczym należy zapewnić odpowiedniej długości odpoczynek dobowy i tygodniowy. Zasady udzielania tych odpoczynków nie są jednak jednolite względem wszystkich pracowników. Na to, jak ich udzielać, ma również wpływ organizacja pracy pracowników.

czytaj więcej »

Elektroniczna dokumentacja medyczna musi być odpowiednio chroniona. Dlatego ma zostać wprowadzona instytucja powierzenia przechowywania dokumentacji medycznej, co umożliwi podmiotom medycznym skorzystanie z wiedzy podmiotów informatycznych.

czytaj więcej »

Przepisy zezwalają, aby lekarz Poz udzielał w czasie nieobjętym umową z NFZ świadczeń zdrowotnych w punkcie medycznym w miejscu imprezy masowej.

czytaj więcej »

W interesie podmiotów leczniczych, lekarzy oraz pielęgniarek i położnych prowadzących działalność leczniczą jest zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem swego działania również czyny polegające na naruszeniu praw pacjenta.

czytaj więcej »

Jeżeli wdrożenie outsourcingu ma przynieść wymierne korzyści, wymaga rzetelnego podejścia i szerokiej analizy. Nowoczesny outsourcing dobrej jakości oznacza przede wszystkim poprawę wydajności zleceniodawcy oraz umożliwia mu korzystanie z fachowej wiedzy i bogatego doświadczenia zewnętrznych ekspertów.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2015 r. projekt ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018. Projekt wprowadza zmiany w sposobie przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza książeczkę zdrowia dziecka jako element dokumentacji medycznej. Wzór książeczki określi minister zdrowia.

czytaj więcej »

W ustawie powinno chodzić o to, by ustalić regulacje dotyczące współpracy ministerstw, nie zakładając przy tym kagańca na działania międzyresortowe - rozmowa z dr. n. med. MACIEJEM PIRÓGIEM, dyrektorem zarządzającym Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock

czytaj więcej »

Stosownie do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. projekt nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw, który wdraża europejskie dyrektywy medyczne. Przepisy ustawy dotyczą obrotu i używania wyrobów medycznych. Odnoszą się też do działających w tym obszarze podmiotów i organów nadzoru.

czytaj więcej »

Sejm uchwalił 24 lipca nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nowe przepisy dotyczą szczepień obowiązkowych.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ustawa wprowadza podstawy prawne niezbędne do wdrożenia ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego w ochronie zdrowia.

czytaj więcej »

Plan finansowy NFZ na 2016 rok przewiduje przychody w wysokości 72,4 mld zł i koszty na poziomie 73,3 mld zł. Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała 9 lipca br. plan finansowy NFZ na 2016 rok. Plan zakłada na przyszły rok przychody w wysokości 72,4 mld zł (o 4,3% więcej niż przewiduje plan na rok bieżący), z czego 69 mld zł to wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (o 3,7% więcej).

czytaj więcej »

wiper-pixel