WYDANIE ONLINE

Jak przygotować się do kontroli NIK
Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku planuje jeszcze kilka kontroli w placówkach medycznych, dlatego warto odpowiednio się przygotować na ewentualną wizytę inspektorów.

czytaj więcej »

Tryb rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia należy do nadzwyczajnych i jego zastosowanie jest dopuszczalne tylko w uzasadnionych sytuacjach.

czytaj więcej »

Pacjent marzy o tym, by trafić do troskliwego lekarza, który wykaże się empatią. Wtedy łatwiej mu poddać się leczeniu i przekonać się, że trafił w dobre ręce. Jak menedżerowie mogą kształtować taką postawę u swoich lekarzy?

czytaj więcej »

Żeby ograniczyć przenoszenie bakterii przy stosowaniu rękawic na oddziałach szpitalnych, należy ocenić przestrzeganie procedur mycia rąk oraz sposób wyjmowania rękawic i wykonanie opakowań na nie.

czytaj więcej »

Nieodkryty dotychczas w naszym kraju potencjał drzemiący w międzynarodowych akredytacjach długo będzie jeszcze potwierdzeniem największej światowej jakości oraz elementem przewagi konkurencyjnej na rynku ochrony zdrowia.

czytaj więcej »

Ogólna kwota 12 mld zł zostanie przeznaczona ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014–2020 m.in. na rozwój infrastruktury w podmiotach leczniczych.

czytaj więcej »

Przy lawinowej eskalacji roszczeń pacjentów każdy obszar, który może stanowić podstawę przerzucenia na szpital odpowiedzialności za błędy popełnione nawet przez samego pacjenta, należy minimalizować. Ułatwi to właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej.

czytaj więcej »

W 12 szpitalach na terenie Mazowsza, w tym w trzech warszawskich, zostaną zainstalowane kolektory słoneczne. Wspólna inwestycja województwa mazowieckiego i podległych mu placówek o wartości ponad 34,6 mln zł w 85% jest dotowana ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Całość inwestycji zostanie zakończona do końca października 2016 roku.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą przepisywać chorym leki refundowane, z wyjątkiem substancji silnie działających, lekarstw odurzających i psychotropowych – do konsultacji trafił projekt ministra zdrowia w tej kwestii.

czytaj więcej »

Od 2016 roku lekarz nie będzie musiał już wypisywać papierowych druków i przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno ZUS, jaki pracodawca dostaną informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną.

czytaj więcej »

Podejście bazujące na trosce o pacjenta i wzmocnieniu zaufania do ośrodka w powiązaniu z postawą firmy, która woli zrezygnować z jednorazowego zysku, upewniając się, że dana usługa jest potrzebna konkretnej osobie, to metoda warta wdrożenia w placówkach medycznych, bo wiarygodność lekarzy, rzetelność i troska o zdrowie powinny być priorytetem.

czytaj więcej »

Świadczeniodawcy nie mają już obowiązku prowadzenia sprawozdawczości indywidualnej dla badań wykonanych w związku z diagnozowaniem cukrzycy oraz przewlekłych chorób układu krążenia – tak wynika ze zmienionych zasad sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

czytaj więcej »

Ustawa o zdrowiu publicznym ma przyczynić się do polepszenia edukacji zdrowotnej oraz stworzyć skuteczne mechanizmy zmniejszające występowanie ryzyk powstawania wielu chorób i urazów, ale także wczesne i właściwe wykrywanie chorób oraz rozwijanie wśród pacjentów zachowań niezbędnych do samokontroli zdrowia.

czytaj więcej »

Nastawienie na szybkie diagnozowanie nowotworów w ramach pakietu onkologicznego odbywa się, niestety, kosztem innych pacjentów, także tych, którzy rozpoczęli już leczenie onkologiczne. Mimo uwolnienia dodatkowych środków finansowych na pakiet onkologiczny, ich ilość jest niewystarczająca - rozmowa z KRZYSZTOFEM ŁANDĄ, prezesem Fundacji Watch Health Care.

czytaj więcej »

W procesie leczenia badania laboratoryjne są podstawą ok. 60% decyzji lekarskich i generują około 10% kosztów systemu opieki zdrowotnej. Właściwa jakość badań diagnostycznych jest narzędziem do podejmowania decyzji lekarskich. Stanowią fundament ekonomicznej i klinicznej efektywności terapii.

czytaj więcej »

Pacjent może upoważnić do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia więcej niż jedną osobę. W tym celu może złożyć kilka oświadczeń woli.

czytaj więcej »

Wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, który trafił do konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

Miałem okazję zapoznać się z dokumentem pt. „Rekomendacje Zespołu Problemowego Rady NFZ do spraw świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych z NFZ”. Jest w nim rekomendacja dotycząca nowych mechanizmów finansowania świadczeń medycznych ze środków publicznych. I co to za nowości?

czytaj więcej »

Z początkiem 2016 roku, aż po 7-letnim okresie przejściowym, wejdą w życie nowe przepisy regulujące kwalifikacje lekarzy oraz pielęgniarek i położnych niezbędne do wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel