Komu poza pacjentem lekarz może udostępnić dane medyczne

Dostęp do dokumentacji medycznej ma przede wszystkim pacjent. To nie budzi wątpliwości. Bardziej złożona jest kwestia realizowania prawa dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez pacjenta. Może być ono udzielone dowolnej osobie. Zdarza się, że niesłusznie zawęża się krąg osób, którym pacjent może udzielić upoważnienia. Przepisy nie przesądzają, że mają być to np. wyłącznie osoby z rodziny. Pokrewieństwo nie jest warunkiem dostępu do dokumentacji. A zatem które upoważnienia należy honorować?  

Jak uzyskiwać numery recept od NFZ? Przygotuj się na zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Z końcem 2016 roku wygasają umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Lekarze i lekarze dentyści, którzy będą chcieli nadal korzystać z tego uprawnienia, muszą uzyskać indywidualne numery recept przydzielane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mogą - za pośrednictwem Portalu NFZ – postarać się o nie wcześniej, aby uniknąć problemów z możliwością wystawiania takich recept na przełomie roku.

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

Opublikowanie nowych wydań ISO 9001:2015 System zarządzania jakością oraz ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego to dwa najważniejsze wydarzenia w obszarze światowej normalizacji w 2015 roku. Zobacz, co się zmieniło w normie ISO 9001:2015 w porównaniu z poprzednią wersją ISO 9001:2015 z 2008 roku.

Bezpłatne leki dla osób 75+ - nowe zasady wystawiania recept

Lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zyskali nowe uprawnienia do wypisywania recept na bezpłatne leki seniorom. Trzeba na nich wpisać odpowiedni kod uprawnień dodatkowych pacjenta. Jakich jeszcze zasad trzeba przestrzegać?

Od 15 lipca 2016 r. ważne zmiany w ustawie o działalności leczniczej

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r., wprowadza nowe zadania i obowiązki podmiotów leczniczych oraz samorządów terytorialnych. Zgodnie z nią SPZOZ nie będą już musiały się obowiązkowo przekształcać w spółki prawa handlowego. Sprawdź, co jeszcze się zmienia.

Dokumentacja medyczna. Najtrudniejsze problemy związane z jej prowadzeniem

Często dokumentacja medyczna prowadzona jest błędnie, zdarzenia w niej przedstawiane są niezgodne ze stanem faktycznym. Podpowiadamy, co zrobić, jeżeli menedżer placówki medycznej dowiedział się, że mogło dojść do fałszowania dokumentacji.Ponadto skierowania muszą zawierać nowe elementy, np. kod resortowy. Wiele placówek jeszcze nie przystosowało się do tej zmiany. Ale trzeba podkreślić, że braki w skierowaniu nie mogą być przyczyną odmowy wpisania pacjenta na listę oczekujących.Zmieniły się też zasady ordynowania leków, ale do końca 2016 roku obowiązuje okres przejściowy. W tym czasie nie trzeba wpisywać na receptach nowych elementów, tj. numeru telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę oraz kodu pocztowego właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta lub osoby wystawiającej receptę.

Elektroniczna dokumentacja medyczna. Plan działania w 8 krokach, jak zdążyć przed 1 stycznia 2018

Wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną to przedsięwzięcie na ogromną skalę. Przedsięwzięcie, które zmieni oblicze wielu placówek medycznych. System elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) wymaga bowiem wprowadzenia wielu zmian organizacyjnych, procesowych oraz mentalnych. Zmiana dokonywana w tak wielu aspektach funkcjonowania jednostek stanowi dzisiaj największe wyzwanie IT sektora ochrony zdrowia w Polsce. Placówki medyczne mają na do czas do 1 stycznia 2018 r.

3 kluczowe zmiany dla podmiotów leczniczych od 1 stycznia 2016 r.

Podmioty lecznicze od 1 stycznia 2016 r. będą musiały wdrożyć kilka zmian związanych z przepisami, które wchodzą w życie. Od tego dnia pielęgniarki i położne będą miały możliwość ordynacji leków i wypisywania recept. Większość z nich jeszcze pod koniec 2015 roku rozpoczęła szkolenia specjalizacyjne, aby móc zacząć korzystać z tego uprawnienia.Nowy rok to także zmiana zasad wystawiania zwolnień lekarskich. Obowiązujące staną się elektroniczne druki, a lekarz nie będzie już miał obowiązku wystawiania papierowych zaświadczeń lekarskich i przekazywania ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno ZUS, jak i pracodawca otrzymają informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną.Od 1 stycznia członkowie zarządu będą mieć więcej czasu – 30 dni, a nie jak dotychczas 2 tygodnie –na złożenie wniosku o upadłość spółki, jeżeli będzie tego wymagać sytuacja finansowa. Tylko wtedy uwolnią się od odpowiedzialności za długi spółki.

Nowe konkursy na dotacje unijne w ochronie zdrowia na lata 2014 - 2020

Placówki medyczne mogą starać się o dofinansowanie projektów z kolejnej puli funduszy europejskich przeznaczonych na modernizację sektora zdrowia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Sprawdź możliwości na uzyskanie eurodotacji z programów krajowych i regionalnych.

Zdrowie publiczne - nowe zadania związane z profilaktyką zdrowia

Narodowy Program Zdrowia będzie podstawą zadań związanych ze zdrowiem publicznym. Będą je realizowały administracja rządowa, agencje wykonawcze i państwowe jednostki organizacyjne, a także samorządy realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Koordynatorem działań będzie minister zdrowia - to postanowienia ustawy z 11 marca 2015 r. o zdrowiu publicznym.